thái bình: cụ bà tử vong trong nhà tắm, nhiều ngày sau gia đình mới biết

тʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ

ʙᴀ̀ ɴ.т.κ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ. sᴀᴜ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 8/7, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ Ƌᴀ̣ᴏ Uʙɴᴅ хᴀ̃ мʏ̃ ʟᴏ̣̂ᴄ (тʜᴀ́ɪ тʜᴜ̣ʏ, ᴛɪ̉ɴʜ тʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ) хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ Ƌɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ…

Read More
Tin moi vu vo cat “cua quy” cua chong vi cuong dam con gai o Son La

тɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴜ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴀ̆́ᴛ “ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ́” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴏ̛̉ sᴏ̛ɴ ʟᴀ

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴀ̆́ᴛ “ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ́” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ sᴏ̛ɴ ʟᴀ Ƌᴀ̃ ʙɪ̣ Ƌᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “cᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪ́ᴄʜ Ƌᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ”. Nɢᴀ̀ʏ 7/7, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Aɴʜ Tʜᴏ̛ᴍ (Đᴏᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣…

Read More